Výpočet korelačných koeficientov

Spoločnosť WERT má rozsiahle skúsenosti s aplikovaním metodiky na výpočet korelačných koeficientov pri deklarovaní rôznych rádionuklidov v rádioaktívnych odpadoch. Táto metodika je založená na výpočte korelačných koeficientov medzi ľahko a ťažko detekovateľnými rádionuklidmi.

Spoločnosť WERT robí pre svojich klientov výpočty korelačných koeficientov pre rozličné typy rádioaktívnych odpadov pochádzajúcich z procesu vyraďovania jadrovoenergetických zariadení, z materiálov na uvoľnenie do životného prostredia a starých záťaží (odpadov vzniknutých historicky) pomocou vlastného, spoločnosťou vyvinutého softvéru KORAO® (pozri Referencie).

Calculation of scaling factors

Software KORAO®

Calculation of scaling factors