Spoločnosť WERT je často zapojená do procesu rádiologickej charakterizácie, menovite do procesu merania a deklarácie limitovaných rádionuklidov v rádioaktívnych odpadoch pochádzajúcich z prevádzky jadrovoener. zariadení (JE). Rádionuklidy, zaradené medzi limitované RN (s vplyvom na bezpečnosť), ktoré treba deklarovať sú v Slovenskej republike nasledovné: C-14, Ca-41, Ni-59, Ni-63, Se-79 Sr-90, Mo-93, Zr-93 Nb-94, Tc-99, Pd-107, Sn-126, I-129, Cs-135, Cs-137, Sm-151, Pu-239,240 a Am-241.

radiological-characterization

Rádiochemické laboratóriá spoločnosti WERT používajú overené postupy na prípravu vzoriek, rozpúšťanie, odstraňovanie interferencií a zakoncentrovanie stanovovaného nuklidu. Tieto procedúry umožňujú analyzovať široké spektrum matríc (výpuste, aerosólové filtre, otery, ionexy, kaly, betóny, kovy, plasty, dlaždice, zeminy, sklená vata, textílie, linoleum, drevo). Hlavnou úlohou spoločnosti WERT v rádiologickej charakterizácii rádioaktívnych odpadov je splnenie akceptačných kritérií pre tieto druhy odpadov. Ďalšou úlohou je poskytnúť technickú podporu na vývoj a zlepšovanie procesu spracovanie rádioaktívnych odpadov.

Spoločnosť WERT poskytuje služby rádiologickej charakterizácie rádioaktívnych odpadov pomocou výpočtov korelačných koeficientov pre deklaráciu relevantných, ťažko detekovateľných rádionuklidov.

Na proces charakterizácie rádioaktívnych odpadov sa po vykonaní kompletnej rádiochemickej separácie používajú meracie zariadenia na detekciu alfa, beta, a gama (vrátane nízkoenergetického gama žiarenia) aktivity.

 

 RadiologicalRadiological Characterization