Certifikáty spoločnosti WERT s.r.o. a jej expertov:

Osvedčenie o akreditácii podľa normy ISO/IEC 17025:2017 č. S-144 vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou, preukazujúce spôsobilosť laboratória vykonávať meranie alfa, beta a gama aktivity rádionuklidov v aerosólových filtroch, kvapalných a pevných vzorkách, December 2020

Certifikát ISO 9001:2015 č. Q-1560/20 vydané spoločnosťou 3EC International, s.r.o., potvrdzujúci, že systém manažérstva kvality spoločnosti WERT s.r.o. spĺňa požiadavky normy pre vykonávanie akreditovaného stanovenia obsahu rádionuklidov v rôznych materiáloch a médiách, August 2020

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. OOZPZ/5491/2007 Ministerstva zdravotníctva SR na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu a na činnosti dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany - Peter Chnapko, Marec 2012

Rozhodnutie č.OOZPZ/9710/2007 Ministerstva zdravotníctva SR o Povolení na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu, Marec 2012

Osvědčení o školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci (ADR) vydané Ministerstvem dopravy ČR - Miroslav Pražský, platné do: November 2023

Manažér kvality – STN EN ISO 9000:2000, osobné číslo: 439/99 Daniela Virágová, Jún 1999

Certifikáty o metrologickom overení pre meracie zariadenia:

  • HPGe gama spektrometre
  • LEGe spektrometer (nízkoenergetický)
  • Alfa spektrometre
  • Kvapalinové scintilačné spektrometre
  • Nízkopozaďová aparatúra na meranie alfa/beta aktivity