Certifikáty spoločnosti WERT s.r.o. a jej expertov:

Osvedčenie o akreditácii č. S-144 vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou, preukazujúce spôsobilosť laboratória vykonávať meranie alfa, beta a gama aktivity rádionuklidov v aerosólových filtroch, kvapalných a pevných vzorkách, December 2015

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. OOZPZ/5491/2007 Ministerstva zdravotníctva SR na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu a na činnosti dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany - Peter Chnapko, Marec 2012

Rozhodnutie č.OOZPZ/9710/2007 Ministerstva zdravotníctva SR o Povolení na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu, Marec 2012

Osvědčení o školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci (ADR) vydané Ministerstvem dopravy ČR - Miroslav Pražský, November 2013

Manažér kvality – STN EN ISO 9000:2000, osobné číslo: 439/99 Daniela Virágová, Jún 1999

Efektívny manažér - BZCS 654- osobné číslo U0905509, Daniela Virágová, December 2001

Systém kvality a audit v laboratóriách akreditovaných podľa STN EN ISO/IEC 17025, Daniela Virágová, Slavomíra Virágová, Máj 2012

Certifikovaný člen projektového tímu IPMA- stupeň D – číslo certifikátu: D-0201-17/2012 vydané Slovenským inštitútom projektového riadenia (SIPR)-certifikačným orgánom SPPR. Spôsobilosť bola overená podľa systému certifikácie SIPR a SPS3, ktoré bolo validované medzinárodnou asociáciou projektového riadenia IPMA, Slavomíra Virágová , Jún 2012

Interný audítor QMS podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2009, číslo certifikátu: 892910/2007, Slavomíra Virágová, November 2012

Certifikáty o metrologickom overení pre meracie zariadenia:

  • HPGe gama spektrometre
  • LEGe spektrometer (nízkoenergetický)
  • Alfa spektrometre
  • Kvapalinové scintilačné spektrometre